Main dish – Foie Gras Hamburg steak

2024年

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年